Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2013 HCL nr. 32 privind primirea comunei Pîrjol, județul Bacău în calitate de membră la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia. HCL nr. 33 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul S.C. CRAB S.A HCL nr. 34 privind mandatarea ADIB-ului să reprezinte și să semneze în numele Comunei Tamași, Județul Bacău, ”Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare”. HCL nr. 35 privind aprobarea Caietului de sarcini a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare , Regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Indicatorii de performață, Contractul de delegare a gestiunii, Invetarul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Bunurile de retur și terenurile aferente bunurilor de retur. HCL nr. 36 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2013. 2013-06-28
29 / 2013 HCL nr. 29 privind primirea comunei Buhoci în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia. HCL nr. 30 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. HCL nr. 31 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat şi proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii Hardware și Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administrație Inclusiv Gestionarea Registrului Agricol în format electronic în Județul Bacău.” 2013-05-31
20 / 2013 HCL nr. 20 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2013. HCL nr. 21 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2013. HCL nr. 22 privind aprobarea Contractului de asociere a Comunei Tamași cu Județul Bacau în vederea realizării în comun a obiectivului „Varianta de traversare a râului Siret între DJ252B și drumurile locale în satul Furnicari, Comuna Tamași, Județul Bacău”. HCL nr. 23 privind instrumentarea Proiectului integrat: ”Renovare și amenajare primărie – CORP A comuna Tamași, județul Bacău și Înființare terenuri de sport multifuncționale în localitațile Chetriș și Tamași, comuna Tamași, județul Bacău”. HCL nr. 24 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Renovare și amenajare primărie – CORP A comuna Tamași, județul Bacău” . HCL nr. 25 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Înființare terenuri de sport multifuncționale în localitațile Chetriș și Tamași, comuna Tamași, județul Bacău” HCL nr. 26 privind aprobarea închirierii spatiului cu destinație – Cabinet stomatologic – obiect al Contractului de închiriere – imobil situat în intravilanul sat Tamași, parte din domeniul public al comunei Tamași, județul Bacău. HCL nr. 27 privind decontarea transportului cadrelor didactice pe perioada octombrie- decembrie 2012 și ianuarie- martie 2013. 2013-04-29
17 / 2013 HCL nr. 17 privind aprobarea Programului de gospodărire al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău pentru anul 2013. HCL nr. 18 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău pe anul 2013 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013. HCL nr. 19 privind aprobarea Contractului de credit în condiţiile băncii pentru proiectul integrat ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Chetris, Tamasi si Furnicari, judetul Bacau; Construirea unui Centru public de Servicii Sociale in Comuna Tamasi, Judetul Bacau- pentru servicii de tip afterschool; Extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Tamasi, Comuna Tamasi, judetul Bacau; Dotarea Bibliotecii ,, Vasile Alecsandri’’, Asezamant cultural de importanta locala din Comuna Tamasi, judetul Bacau ( locul de organizare a festivalului de traditii si obiceiuri locale ‚, Zilele Comunei Tamasi’’) FEADR- PNDR- Masura 322’’. 2013-03-22
10 / 2013 HCL nr. 10 privind aprobarea nivelului contribuţiei la susţinerea persoanei cu handicap cu măsura de protecţie în servicii de tip rezidenţial, în sumă de 70.577 lei şi încheierea actului adiţional la contractul de asociere nr. 4419/1722 din 2008 cu Consiliul Judeţean Bacău. HCL nr. 11 privind aprobarea contului de execuţie la data de 31.12.2013. HCL nr. 12 privind aprobarea unui împrumut bancar îm valoare de 350.000 lei. HCL nr. 13 privind aprobarea includerii şi actualizării unor bunuri în Inventarul Domeniului Public al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău. HCL nr. 14 privind aprobarea diminuării din islazul comunal a suprafeţei de 40,59 ha situată în extravilanul comunei Tamaşi, judeţul Bacău, în locul denumit popular ,, Azara\'\' şi trecerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar Tamaşi, judeţul Bacău. HCL nr. 15 privind aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamaşi şi a instituţiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. HCL nr. 16 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ,, Variantă de traversare a raului Siret între DJ252B şi drumurile locale în satul Furnicari\'\'. 2013-02-26
1 / 2013 HCL nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare. HCL nr. 2 privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Tamași, Județul Bacău 2013-2014”. HCL nr. 3 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care trebuie sa le presteze in anul 2012 beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. HCL nr. 4 privind îmbunătățirea activității de completare a registrului agricol, a centralizatorului registrului agricol și a modului de verificare a datelor declarate pentru a fi înscrise în registrele agricole. HCL nr. 5 privind aprobarea Actului adițional la contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință nr. 5384 din 27.12.2012 privind pe ANDRUȘCA COSTEL. HCL nr. 6 privind aprobarea reevaluării domeniului public. HCL nr. 7 privind stabilirea unor taxe locale speciale pentru anul 2013. HCL nr. 8 privind majorarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013. HCL nr. 9 privind aprobarea concesionării a 3 (trei) loturi de pășune în suprafață totală de 40,38 ha astfel Lot nr. 1 – S = 15,50 ha; Lot nr. 2 – S = 13,76 ha; Lot nr. 3 – S = 11,12 ha, loturi situate în exravilanul localităților din componența comunei Tamași, în vederea desfășurării de activități de ameliorare, întreținere și exploatare prin negocieri directe cu locuitori ai satelor de pe raza comunei Tamași, județul Bacău. 2013-01-31
46 / 2012 privind darea în folosință către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a unui spațiu pentru desfășurarea activităților de către Poliția Locală Tamași 2012-09-28
45 / 2012 privind desemnarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale Tamași, județul Bacău în Consiliul Administrației al Asociației Zona Metropolitană 2012-09-28
44 / 2012 privind aprobarea taxei de 24 lei/tonă, fără TVA pentru a putea depozita deșeurile municipale colectate din aria administrativ-teritorială a comunei Tamași, județul Bacău, începând cu data de 1 septembrie 2012 2012-09-28
43 / 2012 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2012 2012-09-28
42 / 2012 privind aprobarea dării în folosinţă cu titlul gratuit a unui spaţiu de minimum 10 mp pentru deschiderea unui birou de Infornare şi Consiliere care va funcţiona în cadrul proiectului “ Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei non-agricole durabile prin formarea şi implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale ” 2012-08-31
41 / 2012 privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 442 unităţi de compostare individuală 2012-08-31
40 / 2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Varianta de traversare a râului Siret, între DJ 252B şi drumurile locale în satul Furnicari” 2012-08-31
39 / 2012 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Tamași, județul Bacău 2012-07-20
38 / 2012 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II, anul 2012 2012-07-20
Înapoi