Primăria și Consiliul Local Tamași
Romana
+ -
Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

In general cat de multumit(a) sunteti de modul in care ati fost tratat(a) de catre functionarii primariei?

Foarte multumit(a)

Multumit(a)

Nemultumit(a)

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri de consiliu

Număr Titlu Data
5 / 2015 HCL privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2014. 19-01-2015
3 / 2015 HCL pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 33 din 30.07.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau. 19-01-2015
1 / 2015 HCL privind transformarea functiei publice de executie din consilier asistent, in functie publica de executie - consilier principal - Compartiment Cadastru si Agricultura. 19-01-2015
9 / 2015 HCL privind organizarea "Retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Tamasi, Judetul Bacau 2015/2016" 13-01-2015
59 / 2013 HCL nr. 59 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III, anul 2013. 07-11-2013
58 / 2013 HCL nr. 58 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II, anul 2013. 07-11-2013
57 / 2013 HCL nr. 57 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău pe anul 2013. 07-11-2013
48 / 2013 HCL nr. 48 privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietate publică şi privată a Comunei Tamaşi, judeţul Bacău. HCL NR. 49 privind reorganizarea ,, Serviciului voluntar pentru situaţii de urgtenţă" pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. HCL nr. 50 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău. HCL nr. 51 privind înfiinţarea Serviciului de transport public de persoane pe raza Comunei Tamaşi, judeţul Bacău. HCL nr. 52 privind instrumentarea proiectului: ,, Achiziţie microbuz pentru transport public de persoane pe raza Comunei Tamaşi, judeţul Bacău". HCL nr. 53 privind înfrăţirea Comunei Tamaşi, Judeţul Bacău din Romania cu Comuna Codreanca, Raionul Străşeni, Republica Moldova. HCL nr. 54 privind acceptul circulaţiei de către S.C. ROINVESTIGO S.R.L. pe drumul de exploatare spre ,, Amenajare piscicolă, construire grup social şi împrejmuire teren, Comuna Tamaşi, judeţul Bacău". HCL nr. 55 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 21/2013 mprivind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico- economici pentru obiectivul ,, Înfiinţare terenuri de sport multifuncţionale în localităţile Chetriş şi Tamaşi, Comuna Tamaşi, judeţul Bacău". HCL nr. 56 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 22/2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico- economici pentru obiectivul: ,, Renovare şi amenajare primărie- CORP A Comuna Tamaşi, judeţul Bacău". 11-10-2013
47 / 2013 HCL nr. 30 privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice pe perioada aprilie- iulie 2013 30-09-2013
41 / 2013 HCL nr. 41 privind aprobarea Organigramei și al Statului de funcții al aparatului de specialitate ale Primarului comunei Tamași, județul Bacău. HCL nr. 42 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2013. HCL nr. 43 privind aprobarea cotizației anuală în calitate de membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. HCL nr. 44 privind mandatarea d-lui Udrea Dumitru – Viceprimar al comunei Tamași, să reprezinte și să semneze în numele Comunei Tamași, Județul Bacău în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. HCL nr. 45 privind mandatarea d-lui Udrea Dumitru – Viceprimar al comunei Tamași, să reprezinte și să semneze în numele Comunei Tamași, Județul Bacău în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. HCL nr. 46 privind scutirea taxei de salubrizare cu 50% pentru familiile care locuiesc temporar pe raza comunei Tamași, Județul Bacău. 30-08-2013
37 / 2013 HCL nr. 37 privind acceptul circulatiei de către S.C. CONBAC S.A. pe drumul de exploatare spre Balastiera Furnicari aflat pe raza comunei Tamași. HCL nr. 38 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2013. HCL nr. 39 privind trecerea apartamentului nr. 4, Bloc P+2, sc. C, et.2 din Domeniul public al comunei Tamași, județul Bacău în Domeniul privat al comunei Tamași, județul Bacău în vederea vânzării acestuia. HCL nr. 40 privind modificarea codului de clasificare din 1.3.7 în codul de clasificare 1.3.7.2 la poziția nr. 149 privind Drum Comunal DC 88 Tamași-Horgești din Domeniul Public al comunei Tamași, județul Bacău. 25-07-2013
32 / 2013 HCL nr. 32 privind primirea comunei Pîrjol, județul Bacău în calitate de membră la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia. HCL nr. 33 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul S.C. CRAB S.A HCL nr. 34 privind mandatarea ADIB-ului să reprezinte și să semneze în numele Comunei Tamași, Județul Bacău, ”Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare”. HCL nr. 35 privind aprobarea Caietului de sarcini a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare , Regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Indicatorii de performață, Contractul de delegare a gestiunii, Invetarul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Bunurile de retur și terenurile aferente bunurilor de retur. HCL nr. 36 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2013. 28-06-2013
29 / 2013 HCL nr. 29 privind primirea comunei Buhoci în calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia. HCL nr. 30 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. HCL nr. 31 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat şi proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii Hardware și Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administrație Inclusiv Gestionarea Registrului Agricol în format electronic în Județul Bacău.” 31-05-2013
20 / 2013 HCL nr. 20 privind rectificarea bugetului local al comunei Tamași, județul Bacău pe anul 2013. HCL nr. 21 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I, anul 2013. HCL nr. 22 privind aprobarea Contractului de asociere a Comunei Tamași cu Județul Bacau în vederea realizării în comun a obiectivului „Varianta de traversare a râului Siret între DJ252B și drumurile locale în satul Furnicari, Comuna Tamași, Județul Bacău”. HCL nr. 23 privind instrumentarea Proiectului integrat: ”Renovare și amenajare primărie – CORP A comuna Tamași, județul Bacău și Înființare terenuri de sport multifuncționale în localitațile Chetriș și Tamași, comuna Tamași, județul Bacău”. HCL nr. 24 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Renovare și amenajare primărie – CORP A comuna Tamași, județul Bacău” . HCL nr. 25 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a parametrilor tehnico-economici pentru obiectivul “Înființare terenuri de sport multifuncționale în localitațile Chetriș și Tamași, comuna Tamași, județul Bacău” HCL nr. 26 privind aprobarea închirierii spatiului cu destinație – Cabinet stomatologic – obiect al Contractului de închiriere – imobil situat în intravilanul sat Tamași, parte din domeniul public al comunei Tamași, județul Bacău. HCL nr. 27 privind decontarea transportului cadrelor didactice pe perioada octombrie- decembrie 2012 și ianuarie- martie 2013. 29-04-2013
17 / 2013 HCL nr. 17 privind aprobarea Programului de gospodărire al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău pentru anul 2013. HCL nr. 18 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tamaşi, judeţul Bacău pe anul 2013 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013. HCL nr. 19 privind aprobarea Contractului de credit în condiţiile băncii pentru proiectul integrat ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Chetris, Tamasi si Furnicari, judetul Bacau; Construirea unui Centru public de Servicii Sociale in Comuna Tamasi, Judetul Bacau- pentru servicii de tip afterschool; Extinderea retelei de alimentare cu apa in localitatea Tamasi, Comuna Tamasi, judetul Bacau; Dotarea Bibliotecii ,, Vasile Alecsandri’’, Asezamant cultural de importanta locala din Comuna Tamasi, judetul Bacau ( locul de organizare a festivalului de traditii si obiceiuri locale ‚, Zilele Comunei Tamasi’’) FEADR- PNDR- Masura 322’’. 22-03-2013
Înapoi